Anslutningsavtal exempel

Anslutningsavtal för medlemmar med Myckleby Fiberförening Ekonomisk Förening

Avtal

Detta avtal är upprättat mellan Test Testsson, personnummer 010101-0101 (nedan kallad Medlemmen) och Myckleby Fiberförening Ekonomisk Förening, organisationsnummer 769626-2992 (nedan kallad Föreningen).

Avtalets syfte

Syftet med detta avtal är att ansluta fastigheten Test 1:1, Orust Kommun (nedan kallad Fastigheten).

Bakgrund

Föreningen skall bygga och driva ett kommunikationsnät för bredband baserat på optisk fiber. Den del av nätet som används gemensamt av medlemmarna, föreningsnätet, skall finansieras av Föreningens egna kapital och nätet kommer därmed att utgöra en anläggningstillgång hos Föreningen.

Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar, och i förekommande fall icke medlemmar, i enlighet med fastställda regler. Föreningen upprättar avtal med KommunikationsOperatör (KO) för övervakning samt distribution av tjänster i nätet.

Anläggningens finansiering

Anskaffningskostnaden för kommunikationsnätet skall i första hand och i huvudsak finansieras av föreningens egna kapital, d.v.s. de insatser medlemmarna skall tillskjuta enligt § 6 i Föreningens stadgar.

Föreningen upprättar avtal med entreprenörer för drift och underhåll av nätet. En månatlig avgift tas ut av varje medlem och storleken beslutas på varje årsmöte. Nuvarande kostnad per månad är 100 SEK. Medlemmen bistår med eget engagemang under projekttiden för att på så sätt minska projektkostnaden.

Medlemmen ansvarar för grävning i egen trädgård samt installation i byggnaden enligt instruktioner från föreningen.

Medlemmarna, som är fastighetsägare, arrendatorer eller i vissa fall hyresgäster inom Föreningens verksamhetsområde, förutsätts ansluta sina fastigheter till föreningsnätet och syftet med detta avtal är att reglera villkoren för anslutningen till nätet, dess användning och vad som skall gälla i övrigt. Förhållandet mellan parterna regleras i övrigt i Föreningens stadgar samt tillämplig lagstiftning. Senast en månad efter bidragsbeslut kommer föreningen att faktuera 6000 kr, som den första medlemsinsatsen av den beslutade maximala insatsen på 18000 kr, att vara betald inom två veckor. Ytterligare delbetalningar beslutas av styrelsen.

Då fler anslutningar upprättas inom samma fastighet erläggs en avgift på 5000 SEK + moms per extra anslutning eller minst den verkliga kostnaden för byggnationen om den överstiger 5000 SEK per anslutning, dock maximalt den avtalade kapitalinsatsen.

Jag har flera byggnader på min fastighet/bor i en flerbostadsfastighet och är eventuellt intresserad av ett eller flera extra fiberpar och önskar bli kontaktad av styrelsen

Avtalsregler

§ 1. Medlemmen har läst och accepterat Föreningens stadgar, samt betalt Föreningens insats och medlemsavgift.

§ 2. Föreningen åtar sig att ansluta Fastigheten till kommunikationsnätet, föreningsnätet, för bredband enligt ovan och upprätthålla förbindelsen till det nät Föreningens nät ansluts till. Medlemmen åtar sig att betala kostnaden för anslutningen och i övrigt fullgöra de skyldigheter som följer av detta avtal.

I kapitalinsatsen ingår förläggning av ledning inom Medlems fastighet, dock endast i mark som inte är särskilt anlagd såsom trädgård, asfalterade ytor eller på annat sätt bearbetad eller motsvarande anlagd. För förläggning i sådan mark svarar Medlem genom eget arbete eller som köp av tjänst.

§ 3. Den kalkylerade anläggningskostnaden får vid byggstart maximalt uppgå till 18 000 SEK per anslutning.

§ 4. Medlemmen är ekonomiskt ansvarig för material och utrustning inom den anslutna Bostaden.

§ 5. Medlemmen ansvarar för förläggning av levererad kabel i byggnaden, indragning i byggnad samt väggmontering utav fastighetsbox enligt instruktioner som Föreningen tillhandahåller. Medlemmen skall vara behjälplig när Föreningen installerar fiber och ansluter mediaomvandlaren.

§ 6. Den utrustning Medlemmen ansluter till kommunikationsnätet skall vara godkänd för ändamålet.

§ 7. Medlemmen får inte manipulera utrustning eller belasta nätet på ett onormalt sätt. Medlemmen skall följa gällande lagar och förordningar.

§ 8. Medlemmen får inte utnyttja, sända eller dela ut sin tillgång till nätet utanför Fastighetens gränser.

§ 9. Medlemmen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom uppsägning av medlemskapet, och upphör då samtidigt med att medlemmen avgår ur föreningen enligt stadgarna, eller genom att andelen i föreningen förvärvas av annan som beviljas medlemskap, se ovan, varvid rättigheter och skyldigheter på grund av medlemskapet och detta avtal övergår på förvärvaren.

§ 10. Föreningen äger rätt att efter påminnelse stänga av Medlemmen under maximalt 2 månader om kraven enligt § 7 och § 8 ej efterlevs. Åtgärden beslutas av styrelsen. Medlemmen är inte för den tiden berättigad till någon reduktion utav årsavgift, underhållsavgift eller annan avgift som Föreningen eller annan fordringsägare normalt har rätt till.

§ 11. Föreningen kan bringa avtalet att upphöra, antingen genom med omedelbar verkan häva avtalet på grund av upprepade allvarliga brott mot villkoren i detta avtal eller genom att utesluta Medlemmen ur föreningen, varvid avtalet upphör att gälla när medlemmen avgår ur föreningen.

§ 12. Föreningens styrelse har rätt att innan byggstart annullera detta avtal om förutsättningarna för byggstart och drift av kommunikationsnätet enligt ovan inte kan uppfyllas. Medlemmen betalar då sin del av de kostnader Föreningen kan ha ådragit sig och förbinder sig att samtidigt lämna föreningen genom utträde enligt stadgarna.

§ 13. I den mån Föreningen inte kan fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständigheter som Föreningen inte kan råda över kan Föreningen inte göras ansvarig för därav föranledd skada.

§ 14. Medlemmen skall under byggnationen utan ekonomisk ersättning ställa upp med tre arbetsdagar, antingen personligen eller genom en av medlemmen tillhandahållen duglig ersättare på tider som maximalt gynnar byggnationens framskridande.

§ 15. När medlemmen avyttrar en ansluten fastighet skall denne, om det är möjligt överlåta andelen i föreningen. Därefter kan förvärvaren ansöka om medlemskap och, om detta beviljas, överta överlåtarens medlemskap i föreningen. Detta innebär bland annat att den nye medlemmen inte behöver betala insats, eftersom dessa redan betalats för medlemskapet i fråga. I dessa fall förutsätts också att förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, d.v.s. blir part i avtalet. Annars kan medlemskap inte beviljas.

Om andelen inte överlåts i samband med fastigheten eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i enlighet med stadgarna och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar. I dessa fall kan den nye ägaren av fastigheten skriva ett nytt avtal om bredbandsanslutning eller välja att helt stänga anslutningen.

Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning arv och testamente.

§ 16. Tvister i anledning av detta avtal eller dess tillämpning skall slutligt avgöras av svensk domstol.