HURRA!

Nu är hela nätet klart! Alla medlemmar (utom ett par helt nytillkomna) är nu inkopplade. Stort tack till er som har fått vänta på bredbandet till följd av tidskrävande processer kring markfrågorna. Nu gläds vi med er!

VARNING

Vår grannförening Högås Fiber varnar för en falsk telefonförsäljare som ringer runt till medlemmarna och påstår att föreningen är såld och att man måste teckna nya avtal om man vill ha kvar tjänsterna i fibern. Detta är helt fel. Vi ber er därför att försäkra er om att all liknande information om vårt nät eller vårt GA-avtal verkligen har Myckleby Fiberförening som avsändare. Låt er inte luras!

Stort intresse för GA-avtal

Vårt nya GA-avtal med Telia har mötts av stort intresse bland medlemmarna. För nytillkomna blir starten för det nya utbudet den 2 november. För er andra kommer tjänsten att flyta på som vanligt. Se mer om avtalet i separat flik.

VIKTIG INFO till dig som ännu inte svarat på brevutskick om nytt gruppavtal

OBS att detta enbart berör dig som redan har eller som anmält intresse att teckna fortsatt eller nytt gruppavtal (och ännu inte skickat in svar).  

Fortfarande saknar vi ett stort antal svar på vårt brev och har därför bestämt att vi flyttar fram slutdatum. Vi kommer nu att skicka in de fastigheter vi fått in till Telia fredag den 25 september. Du som inte har svarat får alltså en ny chans. Men vi måste få in ditt påskrivna avtal senast nu på torsdag den 24 september.

Har du idag ett avtal som du vill behålla, och vi inte hör något från dig, så kommer detta att stängas av när vi driftsätter de nya avtalen vi fått in.

Har du frågor kring anmälan, saknar anmälningsblanketten eller något annat, måste du höra av dig till oss omgående på info@mycklebyfiber.se.

För dig som bor utomlands, har varit på resande fot mm och som vi mejlledes haft kontakt med, har vi noterat dina önskemål och du behöver inte göra något annat än det vi kommit överens om, dvs skicka in det underskrivna avtalet så snart du kan.

Information om avtalet finns i det utskickade brevet och på föreningens hemsida.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Klart med nytt Gruppavtal (GA) – till lägre pris

Vi har nu träffat ett nytt Gruppavtal (GA), som också i fortsättningen ger intresserade medlemmar ett rabatterat pris på surfkapacitet, ett stort antal TV-kanaler och bredbandstelefoni. Också denna gång är det Telia som vi kommit överens med - men nu till ett lägre pris.

Vi måste ändå få in ett undertecknat avtal från var och en som vill ha det nya avtalet. Observera att vi måste ha in ett påskrivet avtal också från dig som redan idag har gruppavtal, annars kommer din tjänst att stängas av. Vi skickar ut blanketter till alla som redan har avtal eller anmält intresse. I princip fortsätter den nuvarande tjänsten som förut tills det nya avtalet är klart och sätts i drift.

VAD ÄR NYTT OCH VAD ÄR SOM FÖRUT?

Det förmodligen mest intressanta är att priset är sänkt med 70 kr/mån, en ganska rejäl sänkning tycker vi. Detta betyder att du nu kommer att betala 349 kr/mån för paketet med TV-Lagom och 449 kr/mån för TV-Stor. TV-Stor är nu alltså bara 30 kr dyrare än vad Lagom var tidigare.

Som förut har vi som sagt två TV-paket att välja mellan, Lagom med f.n. 24 kanaler och Stor med f.n. 43 kanaler. Vill du se vilka kanaler som ingår går du in på https://www.telia.se/privat/tv. (Priser på Telias hemsida innefattar enbart TV-kanaler dvs inte bredband och telefoni)

Hastigheten på bredbandet höjs också något, från 250/100 Mbit/s idag till 250/250 Mbit/s. Detta kommer att märkas mest för dem som skickar mycket data. Att ladda ner kommer att fungera som förut.

Vi kommer också att för den som vill det, byta ut utrustningen med en ny router och en ny TV-box. Det nya med TV-boxen är att den kan ansluta till routern trådlöst. I övrigt är funktionen på routern och TV-boxen samma som förut. Att vi säger ”byta ut för den som vill” beror på att det kan vara enklast att avstå från att byta: det blir ju alltid ett antal saker som måste göras om i samband med ett byte och som kan krångla. Funktionen i sig blir egentligen inte annorlunda vid ett byte.

Det finns dock en sak som kan vara intressant för vissa. Vill man ha en extra TV-box så kan man nu få det i och med att den gamla fortsätter att fungera som förut. Det enda man i så fall behöver skaffa, utöver själva boxen, är ett tvillingabonnemang, vilket är gratis och kan beställas via Mitt Telia.

Slutligen och kanske inte minst viktigt för det, så kommer de som vill och behöver det, att få tillgång till tekniskt installationsstöd, först via telefon (020-202070), och om detta inte räcker, besök av en tekniker.

AVTALETS LÖPTID

Avtalet med Telia är löper till och med 2024–12-21 och har för föreningen en uppsägningstid på 6 månader. Avtalstiden stipulerar den tid under vilken våra priser står fast.  Görs inget förlängs avtalet med ett år i taget efter detta datum. 

AVTALETS BINDNINGSTID

Avtalet löper också med en bindningstid, dvs den tid under vilket avtalet inte går att avsluta. Du som medlem har i detta avtal en bindningstid på 36 månader. Uppsägningstiden mot föreningen för dig som medlem är 8 månader för att vi skall ha möjlighet att hinna administrera en eventuell uppsägning från en medlem.

Mer detaljer om faktiskt nytecknings-/omteckningsdatum, bindningstid och uppsägningstid finns i den detaljerade beskrivningen av tjänsten på vår hemsida.

VAD HÄNDER NU?

Vi kommer nu att skicka ut en avtalsblankett, denna information om tjänstens innehåll och den formella avtalstexten till alla de som nu har ett GA samt till dem som anmält intresse för att gå med eller avsluta sitt nuvarande avtal. På blanketten gör du ett val av vilket TV-paket du önskar eller sätter ett kryss i rutan att du inte önskar något GA, och skickar in blanketten till den adress som står på denna. OBS senaste svarsdatum - står på blanketten.

 OBS att detta gäller alla, även dig som har ett GA och vill behålla det. Får vi inte in ett påskrivet avtal kommer ditt befintliga avtal att avslutas. Orsaken är att avtalet har en bindningstid.

Du som har ett gruppavtal idag men som inte vill fortsätta med detta måste också skicka in ditt svar på blanketten så att vi vet att vi skall stänga av Dig. Avstängning kommer att verkställas någon gång under hösten, tidpunkt meddelas senare, och när så skett, kan du istället välja tjänster från Zmarket.se

Om du inte anmält intresse för ett GA men nu blir intresserad, skall du höra av dig till föreningen snarast på info@mycklebyfiber.se.

OBS Uteblivet eller sent svar innebär att man inte får något nytt gruppavtal eller att befintligt avtal avslutas.Kostnad för att nyteckna senare är ca 3500 kr och för att återfå befintligt gruppavtal ca 1000 kr.

VARFÖR TELIA?

Främsta skälet är att vi är nöjda med det Telia levererar och att de nu gör det till ett lägre pris. En annan väsentlig orsak är att det är svårt för andra företag att erbjuda lika bra rabatter, eftersom vår kommunikationsoperatör Zitius numera ingår i Telia. För den som av något skäl inte vill ha Telia som leverantör finns ju många andra att välja på i vårt nät.

ERBJUDANDET I SAMMANFATTNING

  • Bredband 250/250 Mbit/s
  • TV-paket Lagom eller Stor
  • Bredbandstelefoni (man betalar som nu för de samtal man ringer)
  • Avtalstid: ca 4 år, detaljer finns på hemsidan när avtalet är påskrivet
  • Bindningstid 36 månader (räknat från nytecknings-/omteckningsdatum)
  • Nytecknings-/Omteckningsdatum: (startdatum för dig som medlem) 2020-11-02.
  • Uppsägningstid 8 månader (före det datum man önskar avsluta tjänsten, se hemsidan)
  • Ny router och TV-box till de som önskar detta
  • Installationshjälp till de som önskar detta via 020-202070
  • Tillgång till Mitt Telia

All info om gruppavtalet finns på hemsidan och på Min Fibersida

All information om avtalet, inklusive när det börjar, slutar, hur det kan avslutas mm finns på föreningens hemsida mycklebyfiber.se (fliken Gruppavtal) samt på https://minfibersida.se.

Gruppavtal – är du intresserad?

De flesta av våra medlemmar har valt att teckna ett så kallat Gruppavtal (GA) för att få ett rabatterat pris på surfkapacitet, ett stort antal TV-kanaler och bredbandstelefoni. Den stora förtjänsten med GA är att priset för bredband och TV blir betydligt lägre än om man tecknar motsvarande var för sig. Bredbandstelefonin kan man säga att man får på köpet. Vi räknar med att även fortsättningsvis ha två olika TV-paket att välja mellan (idag Telias Lagom och Stor). Bredbandet blir troligen 250/250 Mbit/s.

Vårt nuvarande avtal löper ut i höst och vi har därför inlett förhandlingar såväl med vår nuvarande leverantör Telia som med andra tänkbara avtalsparter. Inför förhandlingarna behöver vi veta hur många GA vi kan räkna med. Vi behöver därför skaffa oss en välgrundad uppfattning om hur många av våra medlemmar, som inte redan har avtal, som kan vara intresserade. SÅ: Om du är intresserad av ett Gruppavtal - och inte redan har ett - ber vi dig skicka ett (inte bindande!) besked, senast den 31 juli, till Thomas Lind, thomas.lind@mycklebyfiber.se.

Du som redan har GA behöver alltså inte svara. Vi hör av oss igen, så fort vi vet mer om det nya avtalet!

En stämma i coronans år 2020 – utomhus

För att undvika smittspridning höll Myckleby fiberförening sin stämma utomhus i år. Ett tjugotal medlemmar var närvarande vid årsstämman den 24 juni i Allmagsgårdens trädgård, många med medhavda stolar som placerades på rekommenderat avstånd från varandra.

Mötesförhandlingarna genomfördes i stadgeenlig ordning. Stämman godkände styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen för 2019, fastställde balansräkning och resultaträkning och godkände också styrelsens förslag till disposition av årets vinst.

Stämman gav också sitt stöd till styrelsens verksamhetsplan för innevarande år: däribland att slutföra utbyggnaden av nätet samt att omförhandla det gruppavtal som många medlemmar har. Styrelsen omvaldes och tackar för visat förtroende!

Årsstämma i coronans tid

Myckleby fiberförenings årsstämma hålls den 24 juni klockan 19:00 i Allmagsgårdens trädgård.

Kallelse har nyligen skickats till medlemmarna med information om hur vi ska genomföra stämman på ett ansvarsfullt sätt, d.v.s. minimera risken för smittspridning utan att det går ut över medlemmarnas rättigheter. Mötet hålls därför utomhus. Vi uppmanar samtliga deltagare att respektera rekommenderade avstånd till övriga. Vi vädjar också till medlemmar som tillhör riskgrupp eller har något slags sjukdomssymptom att avstå från personlig närvaro. För att samtliga medlemmar ska kunna utöva sin rätt till inflytande har styrelsen beslutat att varje närvarande medlem kan, genom fullmakt, företräda fem andra medlemmar.

VÄLKOMNA ! Tips: ta med egen stol och vid behov regnskydd! Och var rädda om er och alla andra! /Styrelsen

Nytt nummer

Meddelande till alla som har gruppavtal eller annan tjänst via Telia:

Telefonnumret ni ska ringa om ni ska göra en felanmälan eller har frågor är numera: 020202070