Vad händer med fibernätet i Myckleby?

Här kommer en lägesrapport om vad som händer i Myckleby Fiberförening. Även om det inte syns så mycket utåt jobbar styrelse och ambassadörer hårt för att göra verklighet av våra planer.

Sammanfattning:

 • Tidplanen för hela projektet är försenad jämfört med vad styrelsen bedömde i höstas
 • Arbetet med markägaravtal har visat sig mycket tidskrävande
 • Dialog med kommunikationsoperatörer har inletts, upphandling är snart ”på gång”
 • Anslutningsavtal kommer att skickas ut till alla medlemmar innan sommaren
 • Upphandling av grävare skall också ske innan sommaren
 • Medlemsvärvningen går in i slutspurten – bli medlem innan midsommar för att vara säker på att få vara med på bidragsgrundande villkor
 • Vi hoppas på bidragsbeslut i september och grävstart innan årets slut
 • Slutsatsen är att bredbandsnätet i bästa fall kan vara i drift till midsommar 2016 istället för till julen 2015 som nämndes vid extrastämman

Varför tar det så lång tid?

En förutsättning för att kunna starta bygget är att föreningen får de statliga bidrag som ligger till grund för kalkylen som presenterades på extrastämman i höstas.

Jordbruksverket, som skall slussa ut pengarna, har nu skjutit fram sitt beslut om hur mycket pengar som totalt skall delas ut tills efter sommaren. Konsekvensen för vår del är en försening på ca 6 månader.
Tyvärr är regelverket sådant att vi riskerar mista bidrag för kostnader vi haft innan vi blivit beviljade bidrag. Styrelsen har bedömt att vi inte skall ta denna risk, utan att vi startar först när beslut om bidrag finns.

För att kunna starta byggnationen av själva nätet måste vi först gräva / plöja ner de rör som fibern sedan skall "blåsas" in i. Den enskilt största arbetsinsatsen som styrelsen och ambassadörerna jobbar med är att skriva markavtal med alla berörda markägare, samt med alla berörda vägföreningar/vägsamfälligheter. Detta arbete pågår men har visat sig innebära mycket mer arbete för både styrelse och ambassadörer än vi bedömt tidigare. För att snabba på detta arbete kommer styrelsen att skicka ut vädjan till medlemmarna om att få fler frivilliga som ställer upp och hjälper till med detta i de områden det behövs.

Vad har styrelsen haft för sig sedan extrastämman?

 • Bidragsansökan har sammanställts och är färdig att lämnas in nu i mars
 • Den preliminära projekteringen har fortlöpande reviderats
 • Underlag för markavtal har tagits fram:
  • Avtalsmallar för både markägare (baserat på LRFs mall) och vägföreningar
  • Inventering av fastigheter/samfälligheter, ägare, kontaktuppgifter: upprättande av listor med dessa uppgifter per område/ambassadör
  • Kartor där vägsträckor markerats och ansvar för upprättande av markavtal klargjorts
  • Process och dokumentmallar för fortsatt uppföljning av de 100-tals olika avtalen
 • Fortlöpande kontakt med ByNet – vår partner för projektering/systemleverans
 • Möten med kommunikationsoperatörer för att få underlag inför upphandling

 

Vad kommer att hända nu då?

Bidragsansökan kommer att lämnas in nu i mars. Beslut väntas sedan inte förrän i september enligt senaste information från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.

Vi fortsätter att arbeta för att vara så klara det går så snart beslutet kommer. Vi skriver nu mark- och vägavtal med alla fastigheter och vägföreningar som berörs. Detta arbete skall vara klart till midsommar.

Vi kommer också skicka ut avtal till medlemmarna som slutligt formaliserar medlemskapet i föreningen och där man också förbinder sig för att betala anslutningskostnaden som vi nu maximerat till 18 000 kr. Denna kostnad kommer sedan att tas ut i tre steg enligt beslut på extrastämman. Första inbetalningen på 6 000 kr är efter att bidragsbeslutet kommit (plan: september).

Upphandling av grävare skall också göras under våren, så att vi står klara att köra igång direkt efter bidragsbeslut.

För att vi säkert skall komma med i Jordbruksverkets första beslutsrunda är det viktigt att vi har så många medlemmar som möjligt. Särskilt högt prioriteras fastigheter med fastboende, även om bidrag sedan delas ut till alla fastigheter som är med. Därför kommer vi att göra ytterligare en ”drive” för att få in fler medlemmar.

Är du inte redan medlem är det därför nu hög tid att gå med. Du gör detta på http://mycklebyfiber.se/ eller genom att kontakta någon ambassadör (se skyltar runt om).

Är du redan medlem, påverka dom du känner som inte är medlemmar att gå med. Det tjänar vi alla på!

Visste du att:

På Orust finns nu 17 föreningar som skall bygga fibernät på de delar av ön som klassas som glesbygd. Föreningarna har idag ca 3000 medlemmar. Myckleby fiberförening har idag 285 medlemmar vilket är strax över 40% av antalet fastigheter.

Totalt satsar staten 3,25 miljarder på att inom lantbruksprogrammet förse landsbygden med fiber. Detta görs eftersom kommersiella aktörer inte ser ekonomi i att investera i glesbygd. Men genom att ge de föreningar som nu bildas ett bidrag för att bygga fibernät så blir det ändå ekonomiskt genomförbart till en kostnad för medlemmarna som ungefär motsvarar vad man får betala i tätort där kommersiella villkor gäller fullt ut.

Besök gärna vår hemsida http://mycklebyfiber.se/ för senaste nytt. Där kommer också en uppdaterad del med "frågor och svar", där alla kan vara med och ställa nya frågor.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Rapport från extrastämman

Nu är maxbeloppet fastställt!

De närmare hundra deltagarna på stämman röstade enhälligt för att ge styrelsen fortsatt mandat och att sätta maxbeloppet för medlemsinsatsen till 18.000 kr.
Även betalningsplanen om tre delbetalningar fastställdes på samma vis. Notera att det är först efter att ett anslutningsavtal tecknats som medlemmarna förbinder sig att betala insatsen i föreningen. Mer information om detta kommer senare.

Extrastämma1  Extrastämma4

Tack till alla er som var med och för alla kloka frågor.
Nu har vi ny energi för att fortsätta arbetet!

Extra föreningsstämma

Myckleby Fiberförening håller extra föreningsstämma för att ta beslut om rambudget och ge styrelsen mandat att fortsätta driva projektet.
Söndagen den 9 november kl 11:00 välkomnas alla medlemmar och andra intresserade till Stenshults föreningslokal. Styrelsen kommer presentera projektplanen och lägga fram ett förslag om max kostnad på 18.000:- för medlemsinsats i föreningen.

Välkomna!

Statusrapport

Under vår vackra sommar så har arbetet med fibernät i Myckleby med omnejd fortsatt.

Vid ett arbetsmöte med vår kontrakterade systemleverantör ByNet i juli så lades en plan upp för höstens arbete.

ByNet har gjort en mer detaljerad men fortsatt preliminär projektering av nätet. Det finns nu en karta med förslag till hur nätet skall dras för att nå samtliga 230 fastigheter som är medlemmar nu.

Med denna karta som grund ska styrelsen och ambassadörerna i närzonen inleda en dialog med samtliga berörda markägare. Det är ett omfattande arbete som inleds i slutet av augusti med ytterligare ett arbetsmöte med styrelse och ambassadörer.

En annan viktig aktivitet är att förbereda bidragsansökan till länsstyrelsen: en ny programperiod startar i år och i september skall det förhoppningsvis vara klart vilka kriterier och villkor som gäller.

Fler ambassadörer behövs!
Titta gärna på sidan med verksamhetsområde och anmäl dig om du vill vara ambassadör i något av de områden där det saknas.

Rapport från årsmötet

Det var ett femtiotal deltagare som trotsade det vackra vädret och samlades i Allmagsgården.
Till ordförande för mötet valdes Bosse Olsson och Sten-Inge Kedbäck författade protokollet.
Föreningen redovisar en vinst på 4.164 kr för det gångna året vilken fördes över till ny räkning. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Jan-Eric Fernlöf omvaldes som ordförande och även Sten-Inge Kedbäck, Joakim Olsson och Jimmy Tjörnvik omvaldes i styrelsen.
Nyval gjordes av Mats Faxér, Kristina Hallams och Thomas Lindh.

Ordförande Jan-Eric informerade om den upphandling av systemleverantör som föreningen gjort under våren. Avtal har tecknats med ByNet som ska stötta föreningen genom hela byggnationen av vårt fibernät.
Avtalet är utformat så att om föreningen mot förmodan skulle besluta att inte genomföra någon byggnation så kan vi backa ur avtalet utan att föreningen belastas med några kostnader.
Peter Sonnius från ByNet informerade och svarade på frågor.
Inga övriga frågor förelåg och ordföranden avslutade mötet och det bjöds på kaffe och kaka.

Styrelsen vill passa på att tacka för förtroendet och ser fram emot att fortsätta arbetet med att förverkliga våra planer.

Över 200 medlemmar

Hej på er,

Ville bara meddela att föreningen nu har över 200 medlemsfastigheter (207 för att vara exakt) vilket är drygt 33% av fastigheterna i vårt område.

Tack allihop för att ni hjälper till att övertyga grannar, släkt och vänner att bli medlemmar.

Vi saknar fortfarande ambassadörer för vissa områden. Ifall någon kan tänka sig att hjälpa till lite extra och vara med på ett och annat styrelsemöte så är ni välkomna att höra av er (ni ser på sidan med kartan var vi saknar ambassadörer).

Mvh Styrelsen

Uppdaterad kostnadsjämförelse

Marknadens priser på telefoni och bredband uppdateras kontinuerligt så det var dags att uppdatera vår kostnadsjämförelse. Mest märkbart är att Tele2 höjt priset och sänkt datamängden på sina mobila bredbandsabbonemang samt att Telia nu erbjuder kombinerat bredband och bredbandstelefoni.

Kortfattat så ger fiber fortfarande högre kapacitet till en lägre månadskostnad.
Insatsen i föreningen är intjänad på 5-7 år.
Se den uppdaterade kalkylen här

Mycket positivt resultat från för-projekteringen

Vi har fått ett mycket positivt resultat från den för-projektering som ByNet gjort åt oss.

Baserat på det medlemsantal vi har i dagsläget ligger vi redan under den "magiska gränsen" 20000kr per ansluten fastighet efter att bidraget från Länsstyrelsen är avdraget.

Värt att tänka på är att denna projektering är baserad på reglerna för föregående bidragsperiod och att ingen i dagsläget vet hur reglerna kommer att se ut för nästa period som börjar nu i år och sträcker sig fram till 2020.

Se bilden nedan för en liten graf över hur den maximala anslutningskostnaden sjunker i vårt område baserat på hur många medlemmar vi är. Vi är just nu 143 medlemmar men då skall några fastigheter flyttas över till den nybildade Kleva Orust Fiber Ekonomisk Förening så vi skall nog räkna med dryga 130 i dagsläget.

Max anslutningskostnad