Kategoriarkiv: Uncategorized

Referat från stämman

Årets ordinarie föreningsstämma för Myckleby Fiberförening blev som vanligt välbesökt, omkring etthundra personer samlades i Stenshults Föreningslokal. Styrelsen gavs ansvarsfrihet och valdes om.
Den stora punkten för dagen var frågan om vårt blivande nät skulle behållas i egen ägo eller säljas när det är färdigbyggt. Efter en presentation av förutsättningarna hölls en lång och genomgående diskussion där många frågor och synpunkter lyftes fram. Den mynnade ut i att stämman med överväldigande majoritet beslutade att nätet tills vidare skall behållas i egen ägo.

Som en följd av det beslöts också en höjning av maxbeloppet för insatsen från 18.000 till 22.000 för att hantera de osäkerheter som finns runt kostnaden för att anlägga nätet. Dessa osäkerheter gör att vi behöver ett större utrymme i budgeten för att klara det värsta utfallet.
Märk att det är det värsta utfallet. En mer sannolik bedömning är en kostnad på eller strax över 18.000.

Tack till alla er som deltog idag för ert engagemang!

Vi återkommer inom kort med mer information om vad som kommer hända nu.

Telia lägger ner det fasta telenätet – Läs och se på SVT´s inslag om protester mm

Ute i landet börjar man nu på flera håll oroa sig över vad som händer när dagens fasta telefoni, internetuppkoppling, trygghetslarm m.m. försvinner. Och från de håll där det redan hänt hörs rapporter om de problem som uppstått. Telia håller alltså på med avvecklingen av kopparnäten och den gamla telefonin tillsammans med det bredband (ADSL) som finns i bruk idag. Den exakta tidpunkten för när detta kommer att drabba vårt område har vi inte kunnat få kännedom om men vi vill ändå informera om detta så att alla som vill undvika de problem som då uppstår, har möjlighet att ansluta till det fibernät som vi nu kommer att bygga.

De alternativ som efter nedläggningen kommer att stå till buds är mobil kommunikation och de fibernät som föreningar som vår bygger runt om i landet. Det finns mobilt baserade ersättningslösningar för landsbygden, men de verkar fungera mer eller mindre bra och kräver nya installationer i berörda fastigheter.

Tag del av den information som SVT Västmanland har tagit fram i en serie på 8 programinslag och artiklar. Här behandlas hur detta påverkar de som idag använder de befintliga telenäten.

http://www.svt.se/nyheter/amne/Kopparnätet_avvecklas

Sprid gärna informationen till vänner och grannar eftersom vi alla kommer att bli berörda av detta.

 

Nu kör vi!

Vi har träffat vår tilltänkta gräventreprenör som nu filar på ett kontraktsförslag. Planen är att vi skall börja med nedgrävningen av fiberslang redan i slutet av juni!
Vi återkommer med mer detaljer om var och när grävningen skall påbörjas så snart vi vet mera.

Detta innebär att vi kommer behöva kapital och därför kommer vi att skicka ut en inbetalningsavi för den första delen av medlemsinsatsen om ungefär en vecka.
Första delbetalningen är 6000 kr och betalningsfristen är 30 dagar. Vi kommer skicka inbetalningsavin med epost till alla som har registrerat en mejladress, övriga får den med posten.

Det är fortfarande inte bestämt vem som kommer bli vår kommunikationsoperatör. Anbudsförfrågan avslutas den 18:e maj och därefter skall vi utvärdera anbuden.

Vi har fått bidragsbeslut!

Länsstyrelsen beslutade den 31 mars om en första omgång med stöd till fiberföreningar i Västra Götaland. Till vår stora glädje är Myckleby Fiberförening en av de sexton föreningar som blev tilldelade stödpengar denna beslutsomgång!
Vi var den enda föreningen på Orust som kom med, förhoppningsvis får de övriga sina beslut om stöd under de närmsta månaderna.
Vi återkommer med mer information när vi får beslutet skriftligt per post.

PS.
Till er som ännu inte skickat in era anslutningsavtal så är det hög tid att göra det nu!

Nyårshälsning

När vi bildade Myckleby Fiberförening  för snart tre år sedan så trodde i alla fall jag att vårt nät skulle vara färdigt vid det här laget. Men det har dragit ut på tiden, främst på grund av att jordbruksverket inte kunnat besluta vilka regler som ska gälla för bredbandsstödet.

Men! Den 14:e december trädde de nya bidragsreglerna i kraft och länsstyrelsen meddelar i sitt senaste nyhetsbrev att de räknar med att meddela beslut om bidragen i slutet av mars. Det skulle innebära att vi till våren på allvar kan sätta igång att bygga vårt fibernät.

För att vara förberedda håller vi nu på med upphandling av entreprenör för grävning/plöjning av fiberslang.
Vår ambition är att etappvis börja lägga ned fiberslang så snart det går efter bidragsbeslutet. Exakt var och när återstår att se, vi ska informera i god tid innan.

För något år sedan utlovade jag Kalle Anka via fiber 2015 vilket jag nu fått äta upp tillsammans med julgröten. Vis av erfarenheten utlovar jag inte samma sak till 2016 även om jag såklart hoppas.

Ha ett Gott Nytt År!

Ersättning till markägare

Vi närmar oss, sakta men säkert, dagen då vi kan börja bygga vårt fibernät. Och i förlängningen dagen då vi får billigare och bättre tillgång till digitala tjänster av olika slag. Under hösten har vi fått in många nya anslutningsavtal, påskrivna och klara och även avtal med berörda markägare. Stort tack till alla!  

Samtidigt har det blivit klart att vi kommer att behöva betala ersättning till vissa markägare för att få medgivande att dra fiber på deras mark. Detta strider emot de förutsättningar vi hade från början, då vi utgick ifrån att det fanns ett gemensamt intresse att genomföra fiberetablering som ett byalagsprojekt. Vi ser det som styrelsens uppgift att säkerställa att samtliga medlemmar får tillgång till fiber och har därför beslutat att erbjuda ersättning i de fall markägarna så kräver och att samtidigt solidariskt erbjuda detta till samtliga markägare.
För fiberdragningen på den egna tomten utgår ingen ersättning.

Styrelsen kommer i särskild ordning att informera alla markägare om möjligheten att kräva eller avstå ersättning. Erbjudandet gäller alltså även dem som redan skrivit på ett avtal.
Men det innebär också att de markägare som önskar sponsra fiberutbyggnaden genom att avstå från ersättning har möjlighet att göra detta. I enlighet med föreningens strävan att minska kostnaden för utbyggnaden är vi förstås tacksamma för de som väljer att avstå ersättning!

Ersättningens storlek bestäms utifrån jämförbar praxis och den totala kostnaden kommer att rymmas inom föreningens budget. Maxbeloppet på 18 000 kronor per anslutning berörs alltså inte! I övrigt har det här beslutet egentligen inte någon praktisk betydelse för dig som medlem. Styrelsen vill bara se till att hela processen är öppet redovisad. Nu arbetar vi vidare med att samla in anslutningsavtal från alla medlemmar och en del nya intressenter, samtidigt som vi förbereder kommande upphandlingar.

Om du har frågor - om detta eller annat - vänd dig till
Jan-Eric Fernlöf, 0702-188446, janeric.fernlof@gmail.com
Sten-Inge Kedbäck, 0702-113605, steningekedback@icloud.com
Joakim Olsson, 0702-655410, joakim@unbound.se
Thomas Lind, 0705-753761, samoth@telia.com
Mats Faxér, 0761-600604, mats.faxer@hotmail.com
Karl Johan Stjärna, 0739-9259416, karl-johan@kms-teknik.se

Förtydligande kring löpande avgifter m.m.

Det har uppstått en del frågor och synpunkter kring de löpande avgifter som nämns i anslutningsavtalet och som alla medlemmar skall betala när vårt fibernät tagits i drift.

Till att börja med vill vi påminna att Myckleby Fiberförening liksom de flesta andra fiberföreningar är en ekonomisk förening där alla medlemmar äger en lika stor del av föreningen. Det mesta av arbetet som läggs ned är idéellt så när som på det arvode som beslutades på senaste årsstämman.

Föreningen är alltså inget företag som skall gå med vinst utan allt eventuellt överskott tillhör medlemmarna.

Skulle föreningen av någon anledning få mer pengar i kassan än vad som behövs för att driva verksamheten kommer alltså överskottet att betalas ut till medlemmarna.

Föreningen kommer att få ett bidrag från staten på 40% av kostnaden att etablera nätet. Detta för att det skall vara ekonomiskt möjligt att bygga fibernät på de ställen där kommersiella aktörer inte väljer att bygga nät. Men det går för den skull inte att se det som någon form av samhällsservice. Alla nät, vare sig det handlar om el, vatten, avlopp eller som här telekommunikation och bredband, måste idag klara sina egna kostnader. Eftersom vår insats för att bygga nätet är helt kostnadsbaserad, är den heller inte förhandlingsbar.

Den årliga medlemsavgiften beslutas av årsstämman och skall täcka omkostnader för medlemsmöten och stämmor.

Månadskostnaden beslutas också på årsstämman och skall täcka föreningens direkta kostnader för drift och underhåll av fibernätet samt ekonomiadministration (bokslut, fakturering, revision mm).

Medlemsinsatsen, som är satt av årsstämman till maximalt 18000 kr, skall täcka föreningens direkta kostnader för att bygga fibernätet och skall inte generera något överskott.

Föreningen tar alltså bara in avgifter för att täcka sina kostnader. Kostnader som vi naturligtvis försöker hålla så låga som möjligt!

Och om du fortfarande undrar om du vill ha fiber, finns vårt svar här:

  1. Det blir billigare i längden för den som använder sig av telefon, TV och datorer*.
  2. Du får högre kvalitet på tjänsterna, ett snabbare nät.
  3. Utvecklingen går mycket snabbt mot ett ökande behov av datatjänster i hemmet**.
  4. Alternativen är osäkra: de gamla kopparledningarna kommer att avvecklas och mobila lösningar är förhållandevis osäkra och begränsade kapacitetsmässigt. Och inget vet hur länge satellit-TV överlever konkurrensen.  

*) Enligt trovärdiga beräkningar har du sparat ca 20 000 kronor redan de första 7 åren jämfört med nuvarande fasta lösningar (och ca 11 500 kronor jämfört med mobilt).

**) Till exempel: spela dataspel online, se på streamade TV-serier och långfilmer, videosamtal, distansstudier … för att inte tala om de nya tjänster som utvecklas inom vård, omsorg och annan vardagsservice.      

PS: Om du vill ansluta dig senare blir det dyrare eftersom det inte går att få del av destatliga bidragen i efterhand.

Se vidare på hemsidan http://mycklebyfiber.se/fragor-svar/ !

 

Information om fastighetsinstallation

Sakta men säkert börjar vi gå från ord till handling med vårt fibernät. Anslutningsavtalen har skickats ut och har börjat strömma in, det arbetas med markavtalen och projekteringen börjar ta sin slutgiltiga form. Vi har också fått många frågor om grävningen på den egna tomten och hur fastighetsinstallationen ska gå till så här kommer en sammanställning.

Måste alla gräva ner fiberslang på sin egen tomt nu?
Nej, bara de som inte kan vara på plats när grävningen börjar, i första hand fritidsboende. Övriga kan med fördel vänta tills grävaren går förbi tomten och på så vis få en oskarvad slang. Det gäller dock att vara tillgänglig och kunna gräva ned slangen på tomten innan blåsningen av fibern görs. Då måste också kopplingsboxen och inomhusfibern vara på plats.
Tiden från grävning till blåsning av fiber kan vara 1 till 4 veckor.

Måste slangen grävas ner 30 cm?
Ja minst. Men det viktigaste är att slangen ligger skyddad från mekanisk skada. Om den döljs under en plattsättning eller stålskena på grunden så fungerar det också. Den kan ligga ovan mark om den ligger skyddad under exempelvis en altan. Om den grävs ner på garageuppfart eller liknande där det kan köra tunga fordon behöver den ner minst 40 cm. Lägg slangen i sand eller fint grus så inga stenar eller liknande kan klämma på slangen.
Extra viktigt är att slangen kommer upp tätt intill väggen vid huset. Går det inte att ordna så slangen är tillräckligt skyddad så ska den ligga i en skyddsslang. Se följande dokument (Grävning och Fastighetsinstallation) som beskriver grävning och placering av kopplingsbox mm.
Det är du själv som stå för eventuella reparationskostnader.

Går det att nyttja befintliga rör för att dra slangen över tomten?
Du kan dra slangen igenom befintliga (tomma) rör om dessa inte är för klena eller går i för snäva böjar. Detta är dock inget vi rekommenderar om man inte har erfarenhet av att göra sådant.

Hur skarpa böjar går det att ha på fibern?
Fiberslangen utomhus har en minsta böj-radie på 50 cm, dock går det att ha en böj med 30 cm radie upp mot husväggen. Inomhusfibern går att böja runt en snusdosa men inte skarpare. Kärnan i fibern är av glas, har den väl fått en knäck är den förstörd.

Går det att lägga fibern tillsammans med en elledning?
Ja, fibern påverkas inte av magnetfält från elkablar och kan ligga i samma dike. Men det går inte ann att dra andra ledningar i fiberslangen. Det är inte rekommenderat att dra fiberslangen i samma rör som en elkabel.

Vem kan jag kontakta för att få hjälp med grävning?
Omela AB, Ingemar Lindegren, 070-911 91 91
Rogers Gräv & Motorborrning AB, Roger Larsson, 070-634 04 92

Vem kan jag kontakta för hjälp med fiber-, tele-, data- och elinstallation?
VFEL Tele Data El AB, Joakim Dahlgren, 0707-425416

Var ska kopplingsboxen sitta?
Kopplingsboxen är det ställe där slangen slutar och föreningens fiber skarvas ihop med inomhusfibern och ska sitta utomhus vid det ställe där du tänkt borra genom väggen. Boxen ska sitta lätt åtkomlig, helst mellan 50 och 150 cm över marken. Om boxen behöver placeras så högt att den inte nås enkelt från marken måste fastighetsägaren se till att lämplig ställning el. dyl. finns på plats när skarvningen skall genomföras. Skall boxen placera under något, t.ex. ett altangolv, går det bra om det finns plats att stå på knä och utföra skarvningen, dvs en minsta arbetshöjd på 1,4m.   Se dokument (Fastighetsinstallation) som beskriver kopplingsboxen och dess placering.

Måste jag borra genom väggen?
Ja. Finns befintligt rör för telefonledning kan detta nyttjas för att dra inomhusfibern till en plats där medieomvandlaren placeras.

Vad är det för prylar som ska vara inomhus?
Medieomvandlaren som gör om ljus- till el-signaler och en Smartbox som har utgångar för de olika tjänsterna. (Data, Tele och TV). Medieomvandlaren och Smartboxen kopplas samman med en nätverks-kabel.  Dessa två enheter behöver inte, men kan, placeras tillsammans. För TV tillkommer en TV-box som med fördel placeras intill TV:n. Smartboxen, som också används för att surfa på internet, har möjlighet till trådlös kommunikation (WiFi) till datorer, surfplattor, mm.  Se exempel från Telia i dokument (Ex på Ledningar och boxar Telia). (Bara ett exempel, det är inte alls säkert att Telia kommer leverera utrustningen)
All denna elektroniska utrustning kommer levereras vid ett senare tillfälle.

Måste medieomvandlaren sitta där ledningen kommer in i huset?
Det är rekommenderat att sätta medieomvandlaren nära hålet i väggen och istället dra nätverkskabel vidare inne i huset. Den måste  också sitta i närheten av ett eluttag.

Hur ska inomhusfibern dras?
Börja vid det ställe där medieomvandlaren ska sitta och lämna 50 cm kabel för inkoppling. Överbliven fiber ska matas ut genom hålet i väggen. Det är bra att vara två som hjälps åt så det inte blir veck på fibern. Har den väl fått en knäck går den inte att reparera utan måste bytas ut.  Minst 2 meter av inomhusfibern skall sticka ut genom hålet. Den kommer att kapas i lämplig längd och lindas upp i kopplingsboxen på utsidan huset.  Det går alltså att dra fibern maximalt 7,5 m inomhus. Vi rekommenderar som sagt ovan dock en placering av medieomvandlaren så nära intaget som möjligt.

Vem monterar kopplingsbox och inomhusfiber?
Det ansvarar medlemmen för. Även hålet genom väggen är medlemmens ansvar.

Var får jag tag i fiberslang, varningsnät, kopplingsbox och inomhusfiber?
De som skrivit på sitt anslutningsavtal kan hämta antingen hos Rolf på Stillingsöns Handel eller hemma hos ordf. Janne. 10 meter inomhusfiber ingår i paketet men längder om 20 och 50 meter finns också. Behövs en längre så ring Janne och beställ,  0702-188446.

Fiberslang finnes

För er som vill vara ute i god tid eller ändå tänkt gräva i era trädgårdar i sommar så finns en rulle med fiberslang att hämta från. FiberslangSlangen skall grävas ner 30 cm tillsammans med ett varningsnät. Den skall ligga från tomtgräns till det ställe på huset där kopplingsboxen skall sitta. Slangen är inte känslig för frost men ska skyddas från mekanisk skada. En utförligare instruktion hittar du här.

slangtätningViktigt är också att slangen inte fylls med vatten eller annat, se därför till att den tätas ordentligt i ändarna.
För att få veta mer exakt var fiberledningen kommer passera din fastighet så prata med din ambassadör eller skicka ett mejl till någon i styrelsen.
Slang och nät finns att hämta hemma hos Janne. Ring och kolla så jag är hemma innan du hämtar. Telefon 0702-188446.