Författararkiv: Joakim Olsson

Telia lägger ner det fasta telenätet – Läs och se på SVT´s inslag om protester mm

Ute i landet börjar man nu på flera håll oroa sig över vad som händer när dagens fasta telefoni, internetuppkoppling, trygghetslarm m.m. försvinner. Och från de håll där det redan hänt hörs rapporter om de problem som uppstått. Telia håller alltså på med avvecklingen av kopparnäten och den gamla telefonin tillsammans med det bredband (ADSL) som finns i bruk idag. Den exakta tidpunkten för när detta kommer att drabba vårt område har vi inte kunnat få kännedom om men vi vill ändå informera om detta så att alla som vill undvika de problem som då uppstår, har möjlighet att ansluta till det fibernät som vi nu kommer att bygga.

De alternativ som efter nedläggningen kommer att stå till buds är mobil kommunikation och de fibernät som föreningar som vår bygger runt om i landet. Det finns mobilt baserade ersättningslösningar för landsbygden, men de verkar fungera mer eller mindre bra och kräver nya installationer i berörda fastigheter.

Tag del av den information som SVT Västmanland har tagit fram i en serie på 8 programinslag och artiklar. Här behandlas hur detta påverkar de som idag använder de befintliga telenäten.

http://www.svt.se/nyheter/amne/Kopparnätet_avvecklas

Sprid gärna informationen till vänner och grannar eftersom vi alla kommer att bli berörda av detta.

 

Förtydligande kring löpande avgifter m.m.

Det har uppstått en del frågor och synpunkter kring de löpande avgifter som nämns i anslutningsavtalet och som alla medlemmar skall betala när vårt fibernät tagits i drift.

Till att börja med vill vi påminna att Myckleby Fiberförening liksom de flesta andra fiberföreningar är en ekonomisk förening där alla medlemmar äger en lika stor del av föreningen. Det mesta av arbetet som läggs ned är idéellt så när som på det arvode som beslutades på senaste årsstämman.

Föreningen är alltså inget företag som skall gå med vinst utan allt eventuellt överskott tillhör medlemmarna.

Skulle föreningen av någon anledning få mer pengar i kassan än vad som behövs för att driva verksamheten kommer alltså överskottet att betalas ut till medlemmarna.

Föreningen kommer att få ett bidrag från staten på 40% av kostnaden att etablera nätet. Detta för att det skall vara ekonomiskt möjligt att bygga fibernät på de ställen där kommersiella aktörer inte väljer att bygga nät. Men det går för den skull inte att se det som någon form av samhällsservice. Alla nät, vare sig det handlar om el, vatten, avlopp eller som här telekommunikation och bredband, måste idag klara sina egna kostnader. Eftersom vår insats för att bygga nätet är helt kostnadsbaserad, är den heller inte förhandlingsbar.

Den årliga medlemsavgiften beslutas av årsstämman och skall täcka omkostnader för medlemsmöten och stämmor.

Månadskostnaden beslutas också på årsstämman och skall täcka föreningens direkta kostnader för drift och underhåll av fibernätet samt ekonomiadministration (bokslut, fakturering, revision mm).

Medlemsinsatsen, som är satt av årsstämman till maximalt 18000 kr, skall täcka föreningens direkta kostnader för att bygga fibernätet och skall inte generera något överskott.

Föreningen tar alltså bara in avgifter för att täcka sina kostnader. Kostnader som vi naturligtvis försöker hålla så låga som möjligt!

Och om du fortfarande undrar om du vill ha fiber, finns vårt svar här:

  1. Det blir billigare i längden för den som använder sig av telefon, TV och datorer*.
  2. Du får högre kvalitet på tjänsterna, ett snabbare nät.
  3. Utvecklingen går mycket snabbt mot ett ökande behov av datatjänster i hemmet**.
  4. Alternativen är osäkra: de gamla kopparledningarna kommer att avvecklas och mobila lösningar är förhållandevis osäkra och begränsade kapacitetsmässigt. Och inget vet hur länge satellit-TV överlever konkurrensen.  

*) Enligt trovärdiga beräkningar har du sparat ca 20 000 kronor redan de första 7 åren jämfört med nuvarande fasta lösningar (och ca 11 500 kronor jämfört med mobilt).

**) Till exempel: spela dataspel online, se på streamade TV-serier och långfilmer, videosamtal, distansstudier … för att inte tala om de nya tjänster som utvecklas inom vård, omsorg och annan vardagsservice.      

PS: Om du vill ansluta dig senare blir det dyrare eftersom det inte går att få del av destatliga bidragen i efterhand.

Se vidare på hemsidan http://mycklebyfiber.se/fragor-svar/ !

 

300 medlemmar

En ny milstolpe har nåtts på vägen mot vårt fibernät. 300 medlemmar.

Fortsätt bearbeta grannar, släktingar och vänner till att gå med i föreningen. Ju fler vi blir desto billigare blir det för varje fastighet som ni ju säkert redan vet om.

Sidan Frågor & Svar uppdaterad med era frågor

Sidan Frågor & Svar har uppdaterats med de frågor ni skickat in. Nedan ser ni de nya frågorna och våra svar.

Ska man betala ny avgift nu för 2015. När, hur?

Ja, alla som inte betalt medlemsavgift från november 2014 och senare skall betala ny medlemsavgift för 2015. Det kommer troligtvis att bli i samband med första delbetalningen av insatsen alternativt i samband med årsstämman.

När bestäms vem som skall vara leverantör av tjänsterna?

Upphandling av kommunikationsoperatör (KO) och tjänsteleverantör (TL) kommer troligtvis att göras under våren/sommaren.

Vad kommer "den egna utrustningen", dvs modem, router batteribackup etc.,  att kosta?

Behov av egen utrustning och i så fall kostnad för denna kan delvis komma att bero på val av KO/TL men generellt sett brukar den aktiva utrustningen (dvs modem/router/TV-decoder) ingå i paketet och kostar i så fall inte något extra. Om man vill ha något utöver standard (där troligtvis batteribackup ingår samt om man vill ha utrustning för extra TV-apparater t.ex.) tillkommer givetvis kostnad för detta.

När beräknas grävningen komma igång?

Tidplanen styrs ju till viss del av när vi får bidrag från länsstyrelsen och som det ser ut just nu så kommer de att ta beslut som tidigast efter sommaren. Förhoppningsvis får vi bidrag i första omgången och då är planen att vara igång med plöjning/grävning så fort som möjligt.

När beräknas systemet tas i drift?

Se föregående fråga. Vi kommer troligtvis inte att vara i drift förrän under våren/sommaren 2016 som tidigast som det nu ser ut med bidragsbeslutet.

Hur löper dialogen med berörda markägare?

Ambassadörerna är ute och skriver avtal med markägarna redan nu och planen är att ha dessa färdiga under våren.

Hur känslig är husets utrustning (mediakonverter, modem, router, telefonadapter etc,) för fukt- och temperaturvariationer? Detta med tanke på att en stor del av hushållen i området utgörs av sommarstugor vilka kanske inte är uppvärmda på vintern.

Utrustningen ska stå frostfritt när den används. Som all elektronik ska man inte starta utrustning där kondens finns, så en rekommendation om man kommer till ett utkylt hus är att inte starta utrustning förrän kondens är bortventilerad. Alltså, utrustningen kan stå avstängd i frostgrader, men bör inte användas i frostgrader.

 

Statusrapport

Under vår vackra sommar så har arbetet med fibernät i Myckleby med omnejd fortsatt.

Vid ett arbetsmöte med vår kontrakterade systemleverantör ByNet i juli så lades en plan upp för höstens arbete.

ByNet har gjort en mer detaljerad men fortsatt preliminär projektering av nätet. Det finns nu en karta med förslag till hur nätet skall dras för att nå samtliga 230 fastigheter som är medlemmar nu.

Med denna karta som grund ska styrelsen och ambassadörerna i närzonen inleda en dialog med samtliga berörda markägare. Det är ett omfattande arbete som inleds i slutet av augusti med ytterligare ett arbetsmöte med styrelse och ambassadörer.

En annan viktig aktivitet är att förbereda bidragsansökan till länsstyrelsen: en ny programperiod startar i år och i september skall det förhoppningsvis vara klart vilka kriterier och villkor som gäller.

Fler ambassadörer behövs!
Titta gärna på sidan med verksamhetsområde och anmäl dig om du vill vara ambassadör i något av de områden där det saknas.

Över 200 medlemmar

Hej på er,

Ville bara meddela att föreningen nu har över 200 medlemsfastigheter (207 för att vara exakt) vilket är drygt 33% av fastigheterna i vårt område.

Tack allihop för att ni hjälper till att övertyga grannar, släkt och vänner att bli medlemmar.

Vi saknar fortfarande ambassadörer för vissa områden. Ifall någon kan tänka sig att hjälpa till lite extra och vara med på ett och annat styrelsemöte så är ni välkomna att höra av er (ni ser på sidan med kartan var vi saknar ambassadörer).

Mvh Styrelsen

Mycket positivt resultat från för-projekteringen

Vi har fått ett mycket positivt resultat från den för-projektering som ByNet gjort åt oss.

Baserat på det medlemsantal vi har i dagsläget ligger vi redan under den "magiska gränsen" 20000kr per ansluten fastighet efter att bidraget från Länsstyrelsen är avdraget.

Värt att tänka på är att denna projektering är baserad på reglerna för föregående bidragsperiod och att ingen i dagsläget vet hur reglerna kommer att se ut för nästa period som börjar nu i år och sträcker sig fram till 2020.

Se bilden nedan för en liten graf över hur den maximala anslutningskostnaden sjunker i vårt område baserat på hur många medlemmar vi är. Vi är just nu 143 medlemmar men då skall några fastigheter flyttas över till den nybildade Kleva Orust Fiber Ekonomisk Förening så vi skall nog räkna med dryga 130 i dagsläget.

Max anslutningskostnad