Författararkiv: Joakim Olsson

Viktig Information till dig som fått din CPE (mediaomvandlare, fiberkonverter) installerad

För att vi skall kunna avgöra när vi har avbrott eller inte i nätet är det viktigt att du inte stänger av den här utrustningen. Se alltså till att alltid ha din CPE ansluten till vägguttaget.

När CPE:n startar blinkar den blå lampan och när den har kommit igång skall den lysa med ett fast blått sken. Om CPE:n sedan får kontakt med nätet så kommer en grön lampa (FX) att tändas och börja blinka.

Upplever du problem med ovan så hör av dig till någon i styrelsen.

 

Telia lägger ner det fasta telenätet – Läs och se på SVT´s inslag om protester mm

Ute i landet börjar man nu på flera håll oroa sig över vad som händer när dagens fasta telefoni, internetuppkoppling, trygghetslarm m.m. försvinner. Och från de håll där det redan hänt hörs rapporter om de problem som uppstått. Telia håller alltså på med avvecklingen av kopparnäten och den gamla telefonin tillsammans med det bredband (ADSL) som finns i bruk idag. Den exakta tidpunkten för när detta kommer att drabba vårt område har vi inte kunnat få kännedom om men vi vill ändå informera om detta så att alla som vill undvika de problem som då uppstår, har möjlighet att ansluta till det fibernät som vi nu kommer att bygga.

De alternativ som efter nedläggningen kommer att stå till buds är mobil kommunikation och de fibernät som föreningar som vår bygger runt om i landet. Det finns mobilt baserade ersättningslösningar för landsbygden, men de verkar fungera mer eller mindre bra och kräver nya installationer i berörda fastigheter.

Tag del av den information som SVT Västmanland har tagit fram i en serie på 8 programinslag och artiklar. Här behandlas hur detta påverkar de som idag använder de befintliga telenäten.

http://www.svt.se/nyheter/amne/Kopparnätet_avvecklas

Sprid gärna informationen till vänner och grannar eftersom vi alla kommer att bli berörda av detta.

 

Förtydligande kring löpande avgifter m.m.

Det har uppstått en del frågor och synpunkter kring de löpande avgifter som nämns i anslutningsavtalet och som alla medlemmar skall betala när vårt fibernät tagits i drift.

Till att börja med vill vi påminna att Myckleby Fiberförening liksom de flesta andra fiberföreningar är en ekonomisk förening där alla medlemmar äger en lika stor del av föreningen. Det mesta av arbetet som läggs ned är idéellt så när som på det arvode som beslutades på senaste årsstämman.

Föreningen är alltså inget företag som skall gå med vinst utan allt eventuellt överskott tillhör medlemmarna.

Skulle föreningen av någon anledning få mer pengar i kassan än vad som behövs för att driva verksamheten kommer alltså överskottet att betalas ut till medlemmarna.

Föreningen kommer att få ett bidrag från staten på 40% av kostnaden att etablera nätet. Detta för att det skall vara ekonomiskt möjligt att bygga fibernät på de ställen där kommersiella aktörer inte väljer att bygga nät. Men det går för den skull inte att se det som någon form av samhällsservice. Alla nät, vare sig det handlar om el, vatten, avlopp eller som här telekommunikation och bredband, måste idag klara sina egna kostnader. Eftersom vår insats för att bygga nätet är helt kostnadsbaserad, är den heller inte förhandlingsbar.

Den årliga medlemsavgiften beslutas av årsstämman och skall täcka omkostnader för medlemsmöten och stämmor.

Månadskostnaden beslutas också på årsstämman och skall täcka föreningens direkta kostnader för drift och underhåll av fibernätet samt ekonomiadministration (bokslut, fakturering, revision mm).

Medlemsinsatsen, som är satt av årsstämman till maximalt 18000 kr, skall täcka föreningens direkta kostnader för att bygga fibernätet och skall inte generera något överskott.

Föreningen tar alltså bara in avgifter för att täcka sina kostnader. Kostnader som vi naturligtvis försöker hålla så låga som möjligt!

Och om du fortfarande undrar om du vill ha fiber, finns vårt svar här:

  1. Det blir billigare i längden för den som använder sig av telefon, TV och datorer*.
  2. Du får högre kvalitet på tjänsterna, ett snabbare nät.
  3. Utvecklingen går mycket snabbt mot ett ökande behov av datatjänster i hemmet**.
  4. Alternativen är osäkra: de gamla kopparledningarna kommer att avvecklas och mobila lösningar är förhållandevis osäkra och begränsade kapacitetsmässigt. Och inget vet hur länge satellit-TV överlever konkurrensen.  

*) Enligt trovärdiga beräkningar har du sparat ca 20 000 kronor redan de första 7 åren jämfört med nuvarande fasta lösningar (och ca 11 500 kronor jämfört med mobilt).

**) Till exempel: spela dataspel online, se på streamade TV-serier och långfilmer, videosamtal, distansstudier … för att inte tala om de nya tjänster som utvecklas inom vård, omsorg och annan vardagsservice.      

PS: Om du vill ansluta dig senare blir det dyrare eftersom det inte går att få del av destatliga bidragen i efterhand.

Se vidare på hemsidan http://mycklebyfiber.se/fragor-svar/ !

 

300 medlemmar

En ny milstolpe har nåtts på vägen mot vårt fibernät. 300 medlemmar.

Fortsätt bearbeta grannar, släktingar och vänner till att gå med i föreningen. Ju fler vi blir desto billigare blir det för varje fastighet som ni ju säkert redan vet om.

Sidan Frågor & Svar uppdaterad med era frågor

Sidan Frågor & Svar har uppdaterats med de frågor ni skickat in. Nedan ser ni de nya frågorna och våra svar.

Ska man betala ny avgift nu för 2015. När, hur?

Ja, alla som inte betalt medlemsavgift från november 2014 och senare skall betala ny medlemsavgift för 2015. Det kommer troligtvis att bli i samband med första delbetalningen av insatsen alternativt i samband med årsstämman.

När bestäms vem som skall vara leverantör av tjänsterna?

Upphandling av kommunikationsoperatör (KO) och tjänsteleverantör (TL) kommer troligtvis att göras under våren/sommaren.

Vad kommer "den egna utrustningen", dvs modem, router batteribackup etc.,  att kosta?

Behov av egen utrustning och i så fall kostnad för denna kan delvis komma att bero på val av KO/TL men generellt sett brukar den aktiva utrustningen (dvs modem/router/TV-decoder) ingå i paketet och kostar i så fall inte något extra. Om man vill ha något utöver standard (där troligtvis batteribackup ingår samt om man vill ha utrustning för extra TV-apparater t.ex.) tillkommer givetvis kostnad för detta.

När beräknas grävningen komma igång?

Tidplanen styrs ju till viss del av när vi får bidrag från länsstyrelsen och som det ser ut just nu så kommer de att ta beslut som tidigast efter sommaren. Förhoppningsvis får vi bidrag i första omgången och då är planen att vara igång med plöjning/grävning så fort som möjligt.

När beräknas systemet tas i drift?

Se föregående fråga. Vi kommer troligtvis inte att vara i drift förrän under våren/sommaren 2016 som tidigast som det nu ser ut med bidragsbeslutet.

Hur löper dialogen med berörda markägare?

Ambassadörerna är ute och skriver avtal med markägarna redan nu och planen är att ha dessa färdiga under våren.

Hur känslig är husets utrustning (mediakonverter, modem, router, telefonadapter etc,) för fukt- och temperaturvariationer? Detta med tanke på att en stor del av hushållen i området utgörs av sommarstugor vilka kanske inte är uppvärmda på vintern.

Utrustningen ska stå frostfritt när den används. Som all elektronik ska man inte starta utrustning där kondens finns, så en rekommendation om man kommer till ett utkylt hus är att inte starta utrustning förrän kondens är bortventilerad. Alltså, utrustningen kan stå avstängd i frostgrader, men bör inte användas i frostgrader.